Frågor och svar

Om neria™ infusionsset och indikationer

Vad är ett neria™ infusionsset?

neria™ infusionsset är medicintekniska produkter avsedda för subkutan läkemedelsadministration. Infusionssetet placeras i den subkutana vävnaden och ansluter pumpen eller sprutan till kroppen.

Komponenterna i ett infusionsset inkluderar: 

 1. Nål och/eller kanyl – kanylen sätts in under huden med en introduktionsnål
 2. Självhäftande förband – inbyggd och hudvänlig självhäftande kudde
 3. Slang – en slang i två skikt som hindrar att den snor sig och säkerställer flödet av läkemedel till vävnaden
 4. Luerlåskontakt – standardanslutning till sprutan eller pumpen
Vilka är indikationerna och den avsedda användningen för neria™ infusionsset?

neria™ infusionsset är en serie infusionsset med mjuk kateter eller stålnål utformade för subkutan läkemedelsadministration. Produkterna har utformats för att vara kompatibla med vissa läkemedel som är godkända för subkutan infusion för behandling av Parkinsons sjukdom1 Primär immunbrist1 Smärtlindring1 och Talassemi1 (se nästa fråga för mer detaljerad information).

1. Testöversikt – läkemedels- och utrustningskompatibilitet för neria™ infusionsset. 24. Februari 2020. AP-020446-MM. Arkivdata. Unomedical A/S.

Hur länge kan neria™ infusionsset vara kvar på kroppen?

Det rekommenderas att neria™ infusionsset byts efter 72 timmar för en mjuk kateter eller 24 timmar för en stålnål. Rådgör alltid med vårdpersonalen om när och hur du ska byta infusionsset.

Byt infusionsset i samråd med din vårdgivare enligt nedanstående rekommendationer:

Sjukdom neria™ guard neria™ soft 90 neria™ soft neria™ multi neria™ detach neria™
Parkinsons sjukdom 12 h 12 h 12 h   12 h 12 h
Primär immunsjukdom 12 h 12 h 12 h 12 h 12 h 12 h
Talassemi           18 h
Smärtlindring 72 h 72 h 72 h   48 h 48 h

Följ också rekommendationerna i bruksanvisningen för läkemedlet och för utrustningen.

Hur stor är primingvolymen i slangarna till neria™ infusionsset?

Nedan visas de ungefärliga primingvolymerna för varje slanglängd.

Slanglängd (cm) Primingvolym
12 cm ~ 0.04 ml
30 cm ~ 0.06 ml
60 cm ~ 0.10 ml
80 cm ~ 0.12 ml
110 cm ~ 0.15 ml

Läs också bruksanvisningen som medföljer produkten.

Kan jag använda neria™ infusionsset för intravenös (IV) läkemedelsadministration?

Neria™ infusionsset är medicintekniska produkter avsedda för subkutan läkemedelsadministration. Av den anledningen passar de inte för intravenös infusion av läkemedel.

Är produkten nålsäker?

neria™ guard och neria™ soft 90 är nålsäkra produkter som skyddar användarna mot nålsticksskador.

neria™ guard är ett helautomatiskt infusionsset med en passiv nålsäkerhetsfunktion, där användaren aldrig ser nålen eller utsätts för den. Neria™ soft 90 har en aktiv nålsäkerhetsfunktion där användaren kan täcka nålen direkt efter användning för att förhindra nålsticksskador (NSI).

Product features (pump, needle, adhesive dressing, drugs)

Med vilka läkemedel har neria™ infusionsset testats?

Stabilitetstestning har utförts med följande läkemedel för behandling av nedanstående fyra sjukdomar:

 • Apomorfin för Parkinsons sjukdom1
 • Immunglobuliner för immunbrist1
 • Morfin och hydromorfon för smärtlindring1
 • Desferal™ för talassemi

Nedanstående tabell visar vilka infusionsset som indikeras för respektive sjukdom.

Sjukdom neria™ guard neria™ soft 90 neria™ soft neria™ multi neria™ detach neria™
Parkinsons sjukdom X X X   X X
Immunbrist X X X X X X
Talassemi           X
Smärtlindring X X X   X X

1.Testöversikt – läkemedels- och utrustningskompatibilitet för neria™ infusionsset. 24. Februari 2020. AP-020446-MM. Arkivdata. Unomedical

Passar/fungerar neria™ infusionsset med alla pumpar?

neria™ infusionsset har en standardkoppling med luerlås och passar de flesta infusionspumpar.

Behöver jag extra häfta när jag använder neria™ infusionsset?

Nej, neria™ infusionsset har en inbyggd hudvänlig självhäftande kudde som gör att ingen extra häfta behövs.

Är slangen till neria™ infusionsset trasselsäker?

neria ™ infusionsset är konstruerade med en stark dubbelskiktad slang av hög kvalitet som underlättar ett kontinuerligt läkemedelsflöde.

Vad är syftet med locken i blisterförpackningen?

När du kopplar bort slangen kan du använda locken för att få en jämnare yta på stället (kanylhöljet). Locken ingår i infusionssatserna med mjuk kateter (neria™ guard, neria™ soft 90, neria™ soft) och en av våra stålnålsprodukter (neria™ detach).

Insertion site

Vilka är de rekommenderade insticksställena för subkutan läkemedelsadministration?

De vanligaste insticksställena för subkutan behandling är i buken och nedre delen av ryggen. Läs produktens bruksanvisning och diskutera möjliga insticksställen med vårdpersonalen.

Vårdpersonalen ska alltid ta hänsyn till lokala riktlinjer och protokoll.

Hur kan jag förhindra irritation på insticksstället?
 • Rengör och torka alltid insticksstället före injektion.
 • Massera insticksstället före injektion.
 • Övervaka insticksstället genom "fönstret" på infusionssetet med mjuk kateter.
 • Rotera insticksställena enligt något av de mönster som rekommenderas (till exempel S-form eller medurs).
 • En enkel instickssteknik kan också vara till nytta för patienten och hjälpa till att förhindra irritation.
 • Använd en fin nål – alla neria™ infusionsset har nålar av hög kvalitet med alternativet G27 och G29 för vissa produkter.
 • Överväg att byta till ett infusionsset med mjuk kanyl och/eller en kortare nål/mjuk kateter när du stöter på problem med injektionsstället.

Läs också vår felsökningsguide under respektive behandlingsområde på webbplatsen.

Vårdpersonalen ska alltid ta hänsyn till lokala riktlinjer och protokoll.

Hur förhindrar jag knölbildningar?

Många faktorer kan påverka hudens tillstånd. För att minimera hudkomplikationer:
- rengör hud och händer före insättning
- använd fler områden för insättning, till exempel nedre delen av ryggen och låren
- använd ett rotationsmönster för att undvika att använda samma ställe igen
- undvik ställen som redan är irriterade eller har knölar
- använd ett ställe som inte störs av kläder, bälten osv.
- massera insättningsstället före insättning
- byt katetermaterial (från stål till mjukt), längd eller införingsteknik.

Läs också vår affisch som diskuterar Parkinsons sjukdom och den subkutana administrationsvägen.

Patients and caregivers

För vilket slags patienter lämpar sig neria™ infusionsset?

neria™ infusionsset har olika nålstorlekar och slanglängder, vilket gör dem lämpliga för alla slags patienter. För maximal absorption av subkutana läkemedel bör nålen eller den mjuka katetern placeras i fettlagret under huden. Om nålen går för djupt in i muskelskiktet kan det försämra eller förhindra läkemedelsabsorptionen.

 • Valet av mjuk kanyl eller nållängd bör baseras på behandlings- och patientspecifika faktorer såsom fysiologi och aktivitetsnivå.
 • En alltför lång mjuk kanyl eller nål kan resultera i injektionssmärta och/eller insättning i ett ben eller en muskel och en för kort mjuk kanyl eller nål kan resultera i läckage eller irritation på insättningsstället.
 • Valet av nålkaliber (nålens bredd) beror också på vilket läkemedel som ska administreras. En G29-nål är en mycket tunn och fin nål, medan en G27-nål har ett bredare hål och används för mer viskösa läkemedelspreparat (dvs. immunglobuliner).
 • För mycket magra och aktiva patienter kan en kortare nål eller neria™ soft med vinklad insättning vara mer lämplig.
 • De olika slanglängderna anpassar sig till patienternas behov och pumpens position.

Läs alltid läkemedels- och pumptillverkarens bruksanvisning innan du väljer infusionsset.

Kan patienter eller deras vårdgivare skapa en egen subkutan behandling med neria™ infusionsset?

Ja, alla neria™ infusionsset är utformade för och stöder självhantering. Den enkla 90-graders införingstekniken stöder patientens självhantering och många patienter och vårdgivare över hela världen sköter sin egen behandling med neria™ infusionsset.

Den mest användarvänliga produkten för självhantering är neria ™ guard – ett lättanvänt och helautomatiskt infusionsset med få användarsteg för snabb och enkel 90-gradersinsättning. Denna enkla och snabba insättningsmetod stöder patientens självhantering och har en nål som aldrig syns.1,2

1. D020-000144 Summative Usability Test Report, August 2017, Data on file, Unomedical a/s., 2. User perceptions and preferences using the neria guard infusion set compared with conventional infusion sets indicated for the treatment of Pain, Parkinson´s Disease, primary immune deficiencies, Thalasseamia and mild/ moderate rehydration (Hypodermoclysis), April 2019,Data on file, Unomedical a/s.

Är det säkert att duscha eller simma med infusionssetet?

Ja, om du använder en infusionsset med mjuk kateter (neria™ guard, neria™ soft 90, neria™ soft) eller stålnålsprodukten neria™ detach. Med dessa produkter kan du koppla bort pumpen och slangen från höljet.

Removal and disposal

Hur tar jag bort infusionssetet?

Ta bort infusionssetet genom att försiktigt lossa häftkudden runt höljet innan du drar ut nålen/den mjuka katetern från huden.

Hur kasserar jag infusionssetet?

Kassera infusionsset enligt lokala rekommendationer.

Kontakta ditt lokala apotek för anvisningar om hur du kasserar begagnade infusionsset.